หลักสูตรอบรม ESG Sustainability Program

ESG แนวทางสู่ความยังยืน ให้กับธุรกิจในอนาคต

หลักสูตรมุ่งเน้นความสําคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้กับองค์กร นักลงทุน สังคมในการวิเคราะห์ และประเมินความยั่งยืนขององค์กร, วิธีการเปิดเผยผลการดําเนินงานด้าน ESG, การรายงานผลจากการดําเนินงานตามหลัก ของการประเมิน ESG ในระดับสากล

หลักสูตรอบรมโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรอบรมโดย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เรามุ่งสู่การเป็นผู้นําด้าน การสร้างนวัตกรรมด้วยนวัตกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและทันสมัย

เนื้อหาหลักสูตร ESG

เรียนรู้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวัดผล และการเปิดเผยผลการดําเนินงานด้าน ESG

เรียนรู้วิธีการกําหนดประเด็นด้าน ESG อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลทางการเงิน และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

เรียนรู้วิธีการรายงานที่มีประสิทธิภาพ และขอบเขต ในการเปิดเผยข้อมูลพร้อมตัวชี้วัดด้านอุตสาหกรรม

เน้นเสริมทักษะการเขียนรายงาน

เน้นเสริมทักษะการเขียนรายงาน การดำเนินงานตามหลัก ESG

เรียนจบรับใบ Certificate

โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ Frazier Global

ทำไม ESG ถึงมีความสำคัญในธุรกิจปัจจุบัน

ปัจจุบัน ESG คือ เทรนด์ในการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน

 80% ของผู้บริโภคมีความเห็นว่าความยั่งยืน เป็นสิ่งสําคัญ

64% ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials มีความคํานึง ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในการตัดสินใจเข้าสมัครงาน

รัฐบาลทั่วโลกกําลังตั้งเป้าหมายในการ Net Zero และกฎระเบียบด้าน ESG ของบริษัทมากขึ้น

การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG จะเกินมูลค่า 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา ด้าน ESG และการศึกษาด้านความยั่งยืน

ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

มุ่งสู่การเป็นผู้นําด้าน การสร้างนวัตกรรมด้วยนวัตกรมืออาชีพ

Frazier Global

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําด้านการประเมิน ESG อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

IFRS

ผู้นําระดับโลกด้านมาตรฐานสากลของการทํารายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

สมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ

จัดอบรมวันที่ 9-10 พ.ย. 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท เท่านั้น